Spider Lady

creepy spider lady tattoo by Jake B

Sombrero Gorilla

Southwest sombrero gorilla tattoo by Jake B

Southwest Panther

Traditional Southwest Panther tattoo by Jake B

Frog

Black & grey frog tattoo by Jake B

Dark Mark

harry potter death eater dark mark tattoo by Jake B

Cat Mermaid

Traditional style cat mermaid tattoo by Jake B

Eyeball Rose

traditional eyeball rose tattoo by Jake B

Candle

Black and Grey Candle Tattoo

Ink Pen

black and grey ink pen tattoo by jake b

Lantern

traditional black and grey lantern tattoo